วีดีโอการจับรางวัล

โครงการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับบุคลากรกระทรวงยุติธรรม